Garantie beleid​

Je hebt standaard 2 jaar garantie op fabricage – materiaal fouten en framewerk.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd te hebben aan te brengen aan de standaard door EZ-Chopper geleverde uitvoering van de elektrische EZ-Chopper scooter of het gekocht hebben en gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Garantie voorwaarden
Artikel 16.1 Garantie algemeen
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

5. Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. EZ-Chopper maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door EZ-Chopper geleverde elektrisch product.

Artikel 16.2: Voorschriften/voorwaarden garantie.
1. Klant is verplicht zijn onderhoudsbeurten te laten verrichten. Het interval is bij 1500km en daarna iedere 4000km. Indien er niet aan de onderhoudsbeurt wordt gehouden vervalt daarbij ook de garantie. Wij hebben in dat geval niet de kans gehad het defect op voorhand al te verhelpen.
2. Stalling voorschrift. Het door EZ-Chopper geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.

3. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur min 0 tot max 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden.

4. Opladen accu. U dient de accu iedere maand op te laden. Ook wanneer de accu niet helemaal leeg is. De accu helemaal leeg rijden kan leiden tot capaciteit verlies. Probeer dit dus altijd te voorkomen.

Artikel 16.2.A – Standaard accu garantie periode; Li-ion accu: 1 jaar.

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk voor uw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. EZ-Chopper garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan word aan de laad- en onderhoudseisen van de accu. Bij temperaturen van 2c en -20c en kouder de accu binnen stallen. Rijden met deze temperaturen is geen probleem.

Artikel 16.2.B Garanties NL Accu geleverd door Batterylabs (Garantie voorschriften Batterylabs)
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering, levering is in geval van directe warehousing bij Gebruiker een administratieve handeling en gaat in zodra het product gereed is voor uitlevering waarbij de Wederpartij op de hoogte wordt gesteld. De datum gekoppeld aan het serienummer van het product is leidend voor de garantieperiode. Garantie periode wijkt enkel af wanneer partijen anders zijn overeengekomen zoals in de geleverde handleidingen behorend tot en geleverd bij het product wordt vermeld. Voor accu’s geldt een minimale garantieperiode van 12 maanden bij normaal gebruik, tenzij anders vermeldt. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht Algemene voorwaarden 1-3-2018 7 van 10 worden.

3. Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of niet naleven van de handleiding, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en / of door derden. Garantie en aansprakelijkheid komt tevens te vervallen wanneer de Wederpartij of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Hieronder valt tevens het verwijderen van bestickering die door Gebruiker is toegebracht. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. In het geval van capaciteit van lithium accu’s geldt een minimum restcapaciteit van 90% van het origineel na 12 maanden van levering. Enkel bij normaal gebruik en wanneer er geen andere waarde overeen is gekomen. Garantie op (chemische) slijtage van de accu is 12 maanden degressief.

5. Elke vorm van schade en/of problemen die ontstaan door waterschade, vallen, stoten en schokken van het product valt buiten de garantie en aansprakelijkheid van de Gebruiker.

6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel of vervanging of, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

9. Producten afkomstig voor demonstratie doeleinden vallen buiten de garantie daar deze niet als nieuw worden verkocht. Er zal te alle tijden worden gecommuniceerd dat een product afkomstig is van demonstratiedoeleinden wanneer dit het geval is.

10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

11. Klantspecifieke producten, producten die speciaal voor de klant zijn ontwikkeld, ontworpen, Algemene voorwaarden 1-3-2018 8 van 10 besteld en/of niet voorkomen op de huidige of voorgaande officiële kwartaal productlijsten vallen buiten het retoursneringsrecht wanneer er geen sprake is van een technisch gebrek aan het product of productiefout zoals wettelijk ook bepaald.

12. In het geval van webshop verkopen, zo ook dropshipping via geregistreerde dealerships/wederverkopers, respecteert de Gebruiker de wet Koop op afstand op het gebied van een zichttermijn van 14 dagen op standaard artikelen. Dit geldt enkel voor leveringen aan consumenten die als eindgebruiker kunnen worden aangemerkt. Maatwerk en klantspecifieke opdrachten zijn uitgesloten. Artikelen dienen uiterlijk op de 14e dag na ontvangst te zijn geretourneerd. Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd. Schade door transport en/of verkeerde verpakking/verzendwijze is uitgesloten van garantie. Producten die gevoelig zijn voor slijtage dienen geheel ongebruikt te zijn om aanspraak te maken op het recht van retourneren, hier onder vallen alle accu systemen van Gebruiker.

13. Schade door diepontlading van accu’s valt te alle tijden buiten garantie. Er is sprake van diepontlading wanneer cel voltage onder de grenswaarde van het bijbehorende BMS is gekomen of lager dan aangegeven in de bijbehorende datasheet als veilige grenswaarde voor maximale ontlading.

14. Respecterend de wet Koop op afstand zijn retourskosten voor de wederpartij. De wederpartij is hierbij verantwoordelijk voor het correct laten bezorgen van een geretourneerd product.

15. Voor het correct afhandelen van retouren is de wederpartij te alle tijden verplicht een begeleidend schrijven toe te voegen waarin de wederpartij NAW bekend maakt als ook reden van retour.

16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is en/of voorwaarden niet zijn nageleefd, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16.3 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het EZ-Chopper product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

Het EZ-Chopper product is niet op tijd onderhouden; Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische scooter, step of ebike of zijn onjuist gemonteerd; Indien het bewijs van eigendom (Op naam gezet), waaruit blijkt dat de elektrische voertuig vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;

De EZ-Chopper producten met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van EZ-Chopper voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van:

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard.

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.

Conformiteit en garantie
EZ-Chopper staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. EZ-Chopper staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

EZ-Chopper staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door EZ-Chopper gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

Een door EZ-Chopper als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EZ-Chopper kan doen gelden op grond van de wet.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert EZ-Chopper voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde elektrische voertuigen, 2 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 1 jaar voor het batterij/accu pakket op EZ-Choppers aangekocht na 8 mei 2016, (Batterylabs NL accu’s 2 jaar garantie) uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, remblokken/schijven en lagers. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: – normale slijtage; – het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; – schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; – reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door EZ-Chopper gemachtigd zijn.

Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van €0,50 cent per km per rit, met een starttarief van € 25,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument.

EZ-Chopper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

KLACHTEN

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ez-chopper.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.